Printable líčení

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah online ponuky

Autori nepreberajú zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácii. Nároky na zodpovednosť voči autorom týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd, ktoré boli spôsobené využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií príp. použitím chybných a neúplnych informácií, sú v zásade vylúčené, ak zo strany autorov nešlo o preukázateľné zámerné alebo hrubo nedbanlivé zavinenie.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Autori si výslovne vyhradzujú právo na zmenu, doplnenie a vymazanie častí strán alebo celej ponuky bez osobitného upozornenia alebo na dočasné alebo definitívne zastavenia zverejňovania týchto informácií.

2. Odkazy a linky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové strany, za ktoré autori nezodpovedajú, by povinnosť prevzatia zodpovednosti nadobudla platnosť výhradne v prípade, že autori majú znalosť o obsahu na internete a ak nemožno od nich očakávať alebo ak na základe technických ohľadov neexistuje možnosť zabrániť využívaniu v prípade protiprávneho obsahu. Autori týmto výslovne prehlasujú, že v čase zverejnenia linky neboli na prepojených stranách viditeľné ilegálne informácie. Autori nemajú vplyv na aktuálny a budúci vzhľad, obsah alebo pôvod prepojených príp. nadväzujúcich stránok. Preto sa autori týmto výhradne dištancujú od všetkých informácií na prepojených príp. nadväzujúcich stránkach, ktoré boli po prepojení na stránku passivehousedesigner.eu pozmenené. Toto zistenie platí pre všetky linky a odkazy v rámci vlastnej internetovej prezentácie ako aj pre cudzie zápisy do hosťovských kníh, diskusných fór, zoznamov linkov, mailingových zoznamov a iných foriem databáz zriadených autormi, ku ktorých obsahu je možné získať externý písomný prístup. Za ilegálny, chybný alebo neúplny obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú z využívania alebo nevyužívania takto prezentovaných informácií zodpovedá výhradne poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkázané, a nie ten, kto cez linky len odkazuje na takto zverejnené informácie.

3. Autorské práva

Autori sa budú vo všetkých publikáciách usilovať o zachovanie autorských práv k použitým obrázkom, grafickým dielam, zvukovým dokumentom, video záznamom a textom, o využívanie nimi vyhotovených obrázkov, grafických diel, zvukových dokumentov, video záznamov a textov alebo o využívanie nelicencovaných grafických diel, zvukových dokumentov, video záznamov a textov. Všetky ochranné a obchodné známky uvedené na internete príp. chránené tretími osobami podliehajú neobmedzene ustanoveniam platného práva na označenie autorských práv a vlastníckym právam príslušných zaregistrovaných vlastníkov. Len na základe uvedenia nie je možné dôjsť k záveru, že obchodné známky nie sú chránené právami tretích osôb!

Autorské právo k zverejneným a autormi vyhotoveným objektom si zachovávajú samotní autori strán. Rozmnožovanie alebo používanie týchto grafických diel, zvukových dokumentov, video záznamov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu autorov povolené.

4. Ochrana dát

Ak v rámci ponuky na internete existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (e-mailových adries, mien, adries), sú tieto údaje zo strany užívateľa poskytované na výslovne dobrovoľnej báze. Čerpanie a platby za všetky ponúkané služby je – ak to je technicky možné a ak je možné to očakávať – povolené aj bez poskytnutia týchto údajov príp. pri uvedení anonymizovaných údajov alebo pseudonymu. Využívanie kontaktných údajov, ako napr. Adries, telefónnych a faxových čísel ako aj a-mailových adries, ktoré boli zverejnené v rámci tiráže alebo porovnateľných údajov, zo strany tretích osôb na zasielanie výslovne nevyžiadaných informácií nie je povolené. Právne kroky proti odosielateľovi tzv. spam mailov pri porušení tohto zákazu sú výslovne vyhradené.

5. Právoplatnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné vnímať ako súčasť ponuky na internete, z ktorej bolo odkázané na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nie úplne zodpovedajú platnému právnemu stavu, sú ostatné časti dokumentu s ohľadom na ich obsah a platnosť nedotknuté.

6. Európska komisia

Autori nesú výhradnú zodpovednosť za obsah tejto internetovej stránky. Táto stránka neodzrkadľuje bezpodmienečne názor Európskeho spoločenstva. Európska komisia nezodpovedá za využívanie informácií nachádzajúcich sa na tejto stránke.